Rezerwacja pokoi
           
Kontakt
Stará Lesná 153, 059 60 Stará Lesná
recepcia@hotelhills.sk
+421 910 802 309, +421 918 338 333
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Śledź nas

REGULAMIN ZAKWATEROWANIA

  /  REGULAMIN ZAKWATEROWANIA
REGULAMIN ZAKWATEROWANIA – HOTEL HILLS ****

Regulamin zakwaterowania wydany przez spółkę TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o., Stará Lesná 178, 059 60 Stará Lesná, REGON: 35 710 501, wpisaną do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Preszowie, wydział Sro, pod numerem  11587/P (zwaną dalej „usługodawca“) odnosi się do świadczenia usług noclegowych i usług z nimi związanych (dalej jako „usługi“) w obiekcie noclegowym Hotel Hills **** (zwany dalej „hotel“) i reguluje prawa i obowiązki usługodawcy oraz gości przebywających w hotelu (zwany dalej „klient“ lub „klienci“) od momentu przybycia klienta do obiektu aż do ukończenia pobytu.

 1. W hotelu Hills **** może być zakwaterowana tylko osoba, która prawidłowo się zamelduje. W tym celu po przyjeździe do obiektu gość przedłoży pracownikowi recepcji hotelu ważny dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości.  Pracownik recepcji wyda gościowi kartę zakwaterowania, na której będzie znajdowało się jego imię i nazwisko, numer pokoju, długość pobytu oraz wyda kartę do pokoju. Klient jest zobowiązany zapłacić za zakwaterowanie i inne usługi cenę ustaloną z góry przy rozpoczęciu pobytu. Rachunek jest ważny po jego przedłożeniu.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy o zakwaterowaniu w rozumieniu § 754 i nast. Ustawy Rep. Słowackiej nr 40/1964 Kodeksu Cywilnego (zwanego dalej “Kodeksem cywilnym”), która zostaje zawarta między klientem a usługodawcą. Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej hotelu www.hotelhills.sk a także umieszczony jest w recepcji. Poprzez przybycie do hotelu oraz korzystanie z usług hotelu, klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Recepcja hotelu działa w trybie ciągłym – 24 godzin dziennie. Pracownik recepcji w trakcie zameldowania wyjaśni klientowi warunki zakwaterowania i świadczenia usług, poinformuje na temat wyposażenia pokoju, przekaże podstawowe informacje na temat orientacji w hotelu i zasad bezpieczeństwa, warunków parkowania pojazdów, przechowywania sprzętu sportowego itp.
 4. W hotelu mogą zostać zakwaterowane tylko osoby, które nie cierpią na żadne choroby zakaźne. Hotel ma prawo odmówić zameldowania klienta z chorobą zakaźną, infekcją pasożytniczą lub inną chorobą, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników usługodawcy lub innych klientów hotelu.
 5. Zakwaterowanie gości w hotelu odbywa się w dniu rozpoczęcia pobytu zgodnie z rezerwacją w godzinach od 14:00 (check-in), jeżeli w potwierdzeniu rezerwacji usługodawca nie określił innej możliwej godziny rozpoczęcia pobytu i warunków (w tym ceny) wczesnego zameldowania (przed 14:00 w dniu rozpoczęcia pobytu) (early check-in). W przypadku, gdy klient nie przybędzie do hotelu najpóźniej do godz. 24.00 bez wcześniejszego poinformowania usługodawcy o późniejszym przyjeździe, usługodawca ma prawo odstąpić zarezerwowany przez klienta pokój / pokoje innym klientom. W takim przypadku klient nie ma prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu ani do jakiegokolwiek innego odszkodowania finansowego lub niefinansowego, ani do żadnej innej rekompensaty.
 6. W wyjątkowych przypadkach hotel może zaoferować klientowi inne zakwaterowanie niż pierwotnie uzgodniono, jeśli zasadniczo nie różni się od pierwotnego zamówienia.
 7. Obiekt oferujący zakwaterowanie na podstawie przepisów pkt. 18.6 Regulaminu pocztowego – Część ogólna (komunikacja krajowa) oraz punktu 15.5 Regulaminu pocztowego – Część ogólna (komunikacja międzynarodowa) Poczty Słowackiej) przyjmuje przesyłki adresowane do zakwaterowanych gości lub gości, którzy mają zamówione usługi hotelowe. Przesyłki te ma obowiązek doręczyć adresatom, a gdy nie jest to możliwe, zwrócić je z powrotem.
 8. W przypadku choroby gościa lub wypadku, hotel zapewni gościowi pomoc medyczną lub przewiezienie do szpitala.
 9. Hotel oferuje zakwaterowanym gościom usługi w zakresie określonym w Regulaminie zakwaterowania, Warunkach Handlowych oraz specyfikacji danej usługi świadczonej gościom przed zawarciem umowy o zakwaterowaniu.
 10. Wchodząc do pokoju hotelowego, klient we własnym interesie skontroluje stan pokoju i poszczególne urządzenia oraz ich funkcjonalność, a ewentualne usterki lub wady przekaże niezwłocznie recepcji hotelu. Gość korzysta z pokoju przez okres, który został uzgodniony z hotelem podczas zameldowania.
 11. Hol hotelowy oraz pomieszczenia lobby baru służą do przyjmowania gości przez osoby zakwaterowane w hotelu. W pokoju hotelowym klient może przyjmować gości tylko za zgodą pracownika recepcji oraz po dokonaniu wpisu do księgi odwiedzin tylko w godzinach od 8.00 do 22.00.
 12. Gość ureguluje koszty pobytu po przyjściu na recepcję hotelu. Gość wymelduje się z hotelu najpóźniej do godz. 10.00 w dniu wyjazdu i w tym samym czasie opuści pokój. Jeśli gość nie zrobi tego w uzgodnionym czasie, hotel ma prawo obciążyć klienta kosztami przedłużenia pobytu za następny dzień. W przypadku zainteresowania wcześniejszym zameldowaniem lub późnym wymeldowaniem prosimy o kontakt z recepcją hotelu. Świadczenie tych dodatkowych usług zależy od aktualnych możliwości operacyjnych i możliwości hotelu. Opłata za późne wymeldowanie do godziny 13:00 / 30€, do godziny 16:00 / 50% ceny pokoju/1 noc. Wcześniejsze zameldowanie do godziny 10:00 / 50% ceny pokoju/1 noc, od 10:00 do 14:00 / 30€.
 13. W pokoju hotelowym bez zgody personelu nie można przenosić sprzętów, dokonywać napraw, w jakikolwiek sposób ingerować do sieci elektrycznej lub innej instalacji.
 14. Personel hotelu może wejść do pokoju w celu posprzątania, uzupełnienia wyposażenia minibaru itp., w razie potrzeby usunięcia awarii lub udzielenia pomocy medycznej, lub jeśli istnieje podejrzenie naruszenia niniejszego regulaminu lub poważnego zagrożenia dla majątku obiektu lub innych klientów, lub istnieje zagrożenie zdrowia i życia klientów lub pracowników.
 15. W pokoju hotelowym nie można używać własnych sprzętów elektrycznych, z wyjątkiem sprzętów przeznaczonych do higieny osobistej (maszynka do golenia, depilator, itp.) oraz ładowarek do telefonów komórkowych, tabletów i notebooków.
 16. Gość wychodząc z pokoju ma obowiązek zamknąć wszystkie kurki z wodą, w pokoju i pomieszczeniach sąsiednich wyłączyć światło i inne odbiorniki (radio, telewizor itd.) oraz zamknąć drzwi. Gość po zakończeniu pobytu, w dzień wyjazdu podczas wymeldowania się z hotelu odda w recepcji kartę chipową. Gość jest zobowiązany do pozostawienia pokoju w pierwotnym stanie. W przypadku wyrządzenia szkody lub zmiany stanu pokoju hotelowego, klient ma obowiązek przed zakończeniem pobytu na własny koszt doprowadzić pokój do pierwotnego stanu, w przeciwnym razie ma obowiązek uregulowania usługodawcy wszelkich kosztów związanych z doprowadzeniem pokoju do pierwotnego stanu.
 17. Ze względów bezpieczeństwa w pokoju i wspólnych pomieszczeniach hotelowych nie można pozostawiać dzieci, które nie ukończyły 10 lat, bez opieki osób dorosłych.
 18. Gość nie może przechowywać w pokoju hotelowym przedmiotów sportowych, do których przechowywania przeznaczone jest specjalne pomieszczenie. Zakwaterowanie ze zwierzęciem dozwolone jest tylko na podstawie zgody oraz uregulowania opłaty za pobyt ze zwierzęciem.
  Psy i inne zwierzęta mogą zostać zakwaterowane zgodnie z odrębnymi przepisami. Cena za zakwaterowanie zwierząt jest naliczana na podstawie uzgodnionej ceny. Z zakwaterowaniem zwierząt wiążą się następujące środki bezpieczeństwa:
  – zabronione jest, aby zwierzęta przebywały w pomieszczeniach hotelowych, w tym także w pokoju hotelowym, bez nadzoru zakwaterowanego gościa (właściciela lub osoby towarzyszącej),
  – zabronione jest, aby zwierzęta leżały lub siedziały na łóżkach, krzesłach lub innym wyposażeniu, które służy do odpoczynku klientów. Zabronione jest używanie wanien, pryszniców, umywalek lub innych urządzeń sanitarnych do kąpieli lub mycia zwierząt,
  – do karmienia zwierząt nie można używać inwentarza, który przeznaczony jest do podawania posiłków i napojów gościom,
  – odpowiedzialność za szkody majątkowe wyrządzone hotelowi przez zwierzę ponosi gość lub właściciel psa.
 19. Goście mogą przechowywać wartościowe rzeczy w sejfach, które znajdują się w każdym pokoju.
 20. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do 06:00. Podczas ciszy nocnej klient nie może swoim zachowaniem zakłócać spokoju innym klientom. Nie jest stosowne głośne oglądanie telewizji, głośne rozmowy, śpiewanie, głośne rozmowy na korytarzach, na tarasie itp.
 21. W hotelu w widocznym miejscu wywieszone są przepisy przeciwpożarowe – goście podczas pobytu są zobowiązani do ich przestrzegania.
 22. Palenie jest dozwolone tylko w specjalnych wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach hotelowych. W pomieszczeniach hotelowych i pomieszczeniach wspólnych obowiązuje ścisły zakaz palenia. Hotel za naruszenie tego zakazu może nałożyć na gościa grzywnę w wysokości 50 €. Zakaz palenia dotyczy również tzw. papierosów elektronicznych i innych podobnych produktów używanych do palenia, nawet jeśli nie zawierają tytoniu. Osoby palące mogą skorzystać z przeznaczonych do tego celu pomieszczeń – Cigar & Lounge bar, teren przed hotelem z popielniczką, taras hotelowy w Lobby Barze.
 23. Regulamin Reklamacji – 5.1 Informacje na temat warunków i sposobie składania roszczeń z tytułu odpowiedzialności usługodawcy za wady (zwane dalej “reklamacją”), w tym danych dotyczących miejsca składania reklamacji oraz procedury reklamacji usług świadczonych w obiekcie, reguluje Regulamin Reklamacji obiektu, opublikowany na stronie internetowej hotelu www.hotelhills.sk a także dostępny w recepcji hotelu.
 24. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez klienta w czasie pobytu w obiekcie na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących w Republice Słowackiej.
 25. W przypadku biżuterii, pieniędzy i innych kosztowności usługodawca odpowiada tylko do wysokości 332 € (łączna suma wszystkich przyniesionych lub udokumentowanych kosztowności w ciągu jednego pobytu w hotelu), chyba że zostały przejęte przez usługodawcę do przechowania. Hotel oferuje możliwość przechowania biżuterii, pieniędzy i innych kosztowności i umieszczenia ich w sejfie znajdującym się w recepcji hotelu, jeśli pozwalają na to możliwości operacyjne usługodawcy. Klient jest zobowiązany do zapytania o możliwość przechowania kosztowności recepcję hotelu podczas zameldowania lub kiedykolwiek w trakcie pobytu. Przechowaniem w myśl rozumienia tego regulaminu nie jest przechowanie biżuterii, pieniędzy i innych kosztowności w sejfie lub szafie w pokoju hotelowym.
 26. Klient ma obowiązek zgłoszenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności usługodawcy za szkody, w terminie oraz w sposób określony przez odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa obowiązujące w Republice Słowackiej.
 27. Rzeczy zapomniane przez gości w hotelu są rejestrowane i przechowywane przez okres 6 miesięcy. Hotel doręczy zapomniane rzeczy klientowi wyłącznie na jego wniosek dostarczony do hotelu w określonym terminie podanym w pierwszym zdaniu niniejszego punktu, wyłącznie na koszt klienta.
 28. Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność szkody majątkowe usługodawcy i / lub hotelu, jak również na życiu, majątku lub zdrowiu pracowników usługodawcy lub innych klientów. Klient jest zobowiązany zrekompensować szkody poszkodowanemu (usługodawcy, klientowi lub pracownikowi) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 29. Gość jest zobowiązany zgłosić w recepcji hotelu informację na temat planowanej wycieczki oraz wpisać to do księgi wyjść i wycieczek.
 30. Do hotelu można dojechać samochodem tylko po drogach dojazdowych, a pojazd należy zaparkować w miejscu przeznaczonym do parkowania dla zakwaterowanych gości. Parkingi hotelu nie są strzeżone, a cena noclegu nie obejmuje pilnowania pojazdu na parkingu hotelowym ani żadnego innego sposobu jego zabezpieczenia.
 31. Skargi gościa i ewentualne propozycje związane z ulepszeniem funkcjonowania hotelu można zgłaszać w recepcji.
 32. Gość ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu zakwaterowania. W przypadku, gdy naruszy go w rażący sposób, hotel zgodnie z § 759 ust. 2 kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy na świadczenie usług zakwaterowania jeszcze przed upłynięciem uzgodnionego terminu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie i obowiązuje z dniem 1.10.2022.